Status prawny - bip przedszkole

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Status prawny                                   Publiczne Przedszkole w Dobroniu jest jednostką organizacyjną
                 Gminy Dobroń i działa na podstawie:


               1.
Orzeczenie w sprawie organizacji Przedszkola wydane przez Dyrektora Zbiorczej
                   Szkoły Gminnej w Dobroniu z dnia 1.09.1961 r. na podstawie art.38, ust.2 ustawy
                   z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32 poz.160
                   z póżniejszymi zmianami) oraz pisma Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sieradzu
                   z dnia 9 listopada 1983 r.

  

               2. Ustawy   z  dnia  07 września 1991 roku -Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z
                   2004r.  Nr  256,   poz.  2572)  ze  zmianami  wynikającymi  z ustawy z dnia 19
                   marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2009r. Nr 56,
                   poz. 458).
               3. Ustawy   z  dnia  26  stycznia  1982  roku  –  Karta  Nauczyciela  (Dz.U. Z 2006r.
                   Nr 97,  poz. 674) ze  zmianami z 2009 roku (Dz.U. z 2009r.  Nr 1,  poz. 1,  Nr 56,
                   poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706).
               4. Rozporządzenia   MEN  z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów
                   publicznego  przedszkola   oraz    publicznych   szkół  ( Dz.U. Nr 61,  poz. 624)
                   ze zmianami z 14 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222).
               5. Statutu Publicznego Przedszkola w Dobroniu.


               Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dobroń.

               Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego