Sposób załatwiania spraw - bip przedszkole

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Sposób załatwiania spraw


              
Publiczne Przedszkole w Dobroniu przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, opieki
               nad dziećmi, kadr, finansów i inne…
               zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
                   - dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
                   - dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.


   SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DOBRONIU:


            1. EDUKACJA:

              - zapisy do przedszkola,
              - obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
              - wydawanie informacji o dziecku,
              - prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

            2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

               - pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
               - wydawanie zaświadczeń,

            3. SPRAWY KADROWE:

               - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

            4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

               - raporty,
               - sprawozdania.

            5. ARCHIWUM:

               - akta osobowe pracowników,
               - dzienniki zajęć przedszkola,
               - protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
               - zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
               - dokumentacja Rady Rodziców,
               - dokumentacja finansowa przedszkola.

             6. FINANSE PRZEDSZKOLA:

               - sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane
                 są  organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.             TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:


           1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie
               decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi:
              - dyrektor przedszkola

            2. Odpłatność za przedszkole:
               - dyrektor przedszkola w ustalone dni każdego miesiąca
                 (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń).

           3. Bieżące informacje o dziecku:
               - nauczycielki poszczególnych grup.

           4. Konsultacje indywidualne dla rodziców:
               - nauczycielki grup zgodnie z terminarzem (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń).             SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:


               - sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
               - sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.


                 Przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo
                 ważnych spraw związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu
                 przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego