Przedmiot działalności i kompetencje - bip przedszkole

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Przedmiot działalności i kompetencje           
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty oraz
            przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej
            wychowania przedszkolnego.
           Szczegółową  organizację  pracy  placówki w danym roku szkolnym określa arkusz
           organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę
           Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego