Deklaracja dostępności - bip przedszkole

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Deklaracja dostępności

   Deklaracja dostępności Publicznego Przedszkola w Dobroniu

 Publiczne Przedszkole w Dobroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z      przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola w Dobroniu.

 • Data publikacji strony internetowej:2012-10-21

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-23


     Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

 • brak opisów do skanowanych dokumentów

 • brak opisów alternatywnych w publikowanych zdjęciach


     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Dorota Majda.

 • E-mail: przedszkole.dobron@interia.pl

 • Telefon: 43 677 20 32

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

      Procedura wnioskowo-skargowa

    Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dobroniu

 • Adres: ul. Sienkiewicza 60

     95-082 Dobroń

 • E-mail: przedszkole.dobron@interia.pl

 • Telefon: 43 677 20 32

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

      Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole mieści się w Budynku do którego wejście prowadzi od strony zachodniej.

Do budynku prowadzi droga bez schodów.

Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach
budynek jest niedostępny.

W budynku nie ma windy, nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje prawo wstępu z psem asystującym.

Brak jest informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Brak jest z możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

       Informacje dodatkowe

       Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego